تاریخچه

 

مهندسين مشاور عرصه با توجه به اين اصل كه مهندسين مشاور نهادی است حرفه‌اي كه به مثابه بازوی فني جامعه در امر توسعه و عمران كشور مشاركت دارد، در ديماه 1360 تأسيس و به تناسب ضرورت ها، با بسط تشكيلات خود به فعاليت در زمينه‌های گسترده حرفه‌ای ادامه داده است. اولين فعاليت حرفه‌ای مهندسين مشاور عرصه تهيه طرح ضربتی ، بازسازی آبادان و طرح جامع و تفصيلی آبادان در جريان جنگ تحميلی طی سال های 1361 تا 1364 با استقرار در دفتر محلی آبادان بوده و تا حال حاضر در استان‌های مختلف كشور و در زمينه‌های گوناگون طراحی و برنامه‌ريزی، معماری، نظارت و مدیریت طرح ،شهرسازی، طرح‌های آماده‌سازی زمين، شهرک های صنعتی و برنامه‌ريزی منطقه‌ای و طرح های توسعه گردشگری ارائه خدمات نموده است. علاوه بر انجام فعاليت‌های حرفه‌ای ياد شده، براي بالا بردن دانش كاركنان، كارهای تحقيقاتی و ترجمه آخرين دست‌آوردهای حرفه‌ای جزئی از فعاليت‌ها دائمی مهندسين مشاور عرصه بوده است.

روز آمد شدن ابزار و امكانات توليد اطلاعات و مدارک طرح ها و استفاده از نرم افزارهای نوين پردازش اطلاعات از آغاز فعاليت مهندسین مشاور عرصه همواره مدنظر قرار داشته است.

تحقيق و بررسی و دستيابی به استانداردهاي علمی – تحقيقاتی انجام شده و به روز جهان در حوزه فعاليت هاي حرفه‌ای شرکت جايگاه ويژه داشته و همواره امكانات مختلف شركت اعم از نيروي كارشناسی و امكانات مالی و تجهيزاتی آن در اختيار دستگاه های اجرايی و تحقيقاتی قرار داده شده است.

حاصل بيش از 34 سال فعاليت حرفه‌ای مهندسين مشاور عرصه در چارچوب قراردادها و كارهای تحقيقاتي منجر به دريافت هفت تخصص " صلاحيت خدمات مشاوره " از سازمان برنامه و بودجه گرديده است. صلاحيت هاي تخصصي دريافت شده به شرح زير است:

  1-     پايه يک تخصص ساختمان هاي مسكونی،‌ تجاری، اداری، صنعتی و نظامی

 2-     پايه يک تخصص شهرسازی

 3-     پايه دو تخصص مطالعات جغرافيايی و برنامه ريزی فضايی

 4-     پايه دو تخصص طراحی شهری

 5-     پايه سه تخصص ساختمان هاي آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی

 6-     پايه سه تخصص ساماندهی و توانمند سازی بافت های فرسوده و سكونت گاه های غير رسمی

7-      پایه سه تخصص راه سازی

با توجه به تخصص هاي صلاحيت خدمات مشاوره عمده كارفرمايان مهندسين مشاور عرصه را مي توان به شرح زير نام برد:

 -        وزارت راه  و شهرسازی و ادارات کل تابعه در استان ها

 -        وزارت نفت و شركت نفت و سازمان های تابعه در شهرستان ها

 -        شركت شهرک های صنعتی دراستان ها

 -        شهرداری تهران و شهرداری مناطق تهران و شهرداری های سراسر کشور

 -        سازمان قطار شهری تهران و حومه و سازمان قطار شهری شهرستان ها

 -        سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان های مختلف

 -        ارتش جمهوري اسلامي ايران 

 -        بخش خصوصي

 -        سازمان مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادی، تجاري و صنعتی 

 -        سازمان بنادر و دریانوردی

و بسياری كارفرمايان ديگر كه با آنها همكاری شده است.