عضویت در مجامع و سازمان ها

 

                        جامعه مهندسان مشاور ایران

 

                        انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز

 

                        انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

 

                        انجمن مدیریت پروژه ایران

 

                        انجمن مدیریت کیفیت آمریکا ASQ

 

                        انجمن مدیریت کیفیت آسیا و اقیانوسیه APOQ