طرح های آماده سازی زمین

 

                    

 

مراحل اول و دوم طرح آماده سازي اراضي شهر سلامت قم ، قم

طرح آماده سازی اراضی فتح آباد ، فتح آباد ، آذربایجان شرقی 

طرح جامع آماده سازی اراضی فولی آباد ، خوزستان

 آماده سازي زمين شهرك شهيد كشوري ، اصفهان 
 طرح تفصيلي وآماده سازي اراضي باسمنج (شهرك خاوران )، باسمنج ، آذربایجان شرقی 

 آماده سازي اراضي گلمان اروميه ، ارومیه ، آذربایجان غربی 

 آماده سازي اراضي باسمنج ، تبریز ، آذربایجان شرقی

 آماده سازي رواسان تبريز ، تبریز ، آذربایجان شرقی 

آماده سازي اراضي 350هكتاري آبادان ، آبادان ، خوزستان 

 آماده سازي زمين 102هكتاري اراك ، اراک ، مرکزی 

 طرح آماده سازي اراضي  بريم آبادان ، آبادان ، خوزستان 

 آماده سازي زمين 150هكتاري اراك ، اراک ، مرکزی 

 آماده سازي زمين اراك  موسوم به گردو ، اراک ، مرکزی 

 طرح آماده سازي زمين اروميه ، ارومیه ، آذربایجان غربی 

 

 

 

 

 

 طرح آماده سازی اراضی فتح آباد ، ، فتح آباد ، آذربایجان شرقی 

 طرح تفضيلي وآماده سازي اراضي باسمنج (شهرك خاوران )، باسمنج ، آذربایجان شرقی 

 آماده سازي زمين شهرك شهيد كشوري ، اصفهان 

 آماده سازي اراضي گلمان اروميه ، ارومیه ، آذربایجان غربی 

 آماده سازي اراضي باسمنج ، تبریز ، آذربایجان شرقی

 آماده سازي رواسان تبريز ، تبریز ، آذربایجان شرقی 

آماده سازي اراضي 350هكتاري آبادان ، آبادان ، خوزستان 

 آماده سازي زمين 102هكتاري اراك ، اراک ، مرکزی 

 طرح آماده سازي اراضي  بريم آبادان ، آبادان ، خوزستان 

آماده سازي زمين70هكتاري اراك ، اراک ، مرکزی 

 آماده سازي زمين 150هكتاري اراك ، اراک ، مرکزی 

 آماده سازي زمين اراك  موسوم به گردو ، اراک ، مرکزی 

 طرح آماده سازي زمين اروميه ، ارومیه ، آذربایجان غربی