ساختمان های آموزشی ورزشی بهداشتی و درمانی

 

               

 

 مطالعات معماری داخلی وویترین ارائی موزه کویر یزد ، یزد

 خدمات مشاوره مراحل اول ودوم وسوم موزه منطقه ای کویر یزد ، یزد 

 مطالعه وطراحي مجموعه فرهنگي وورزشي رفاهي شركت راه آهن ، اکباتان ، تهران 4/3/23

 مكانيابي  بيمارستان 64 تختخوابي  آبادان ، آبادان ، خوزستان

 طراحي مدارس راهنمايي  21كلاسه وفرهنگسرا ، اصفهان 

 طراحي مسجد مركزي منطقه چابهار ، چابهار ، بوشهر 

 برنامه ریزی و طراحی تئاتر شهر تبریز ، تبریز ، آذربایجان شرقی 

 تهیه طرح مجتمع آموزشی و مسکونی پتروشیمی آبادان ، آبادان ، خوزستان 

 ساختمان مركز انتقال خون آبادان ، آبادان ، خوزستان 

 نمايشگاه دائمي اهواز ، اهواز ، خوزستان 

 داروخانه آبادان ، آبادان ، خوزستان 

 طراحی ساختمان و محوطه سازی دانشکده علوم پزشکی اراک ، اراک ، مرکزی 

 

 

 

 

 

 مطالعات معماری داخلی وویترین ارائی موزه کویر یزد ، یزد ، نام کارفرما : سازمان میراث فرهنگی وگردشگری استان یزد ، تاریخ قرار داد : 88/2/10

 خدمات مشاوره مراحل اول ودوم وسوم موزه منطقه ای کویر یزد ، یزد ، نام کارفرما : سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد ، تاریخ قرار داد : 87/4/27

 مطالعه وطراحي مجموعه فرهنگي وورزشي رفاهي شركت راه آهن ، اکباتان ، تهران ، نام کارفرما : اداره كل ساختمان وتاسيسات راه آهن جمهوري
اسلامي ، تاریخ قرار داد : 84/3/23

 مكانيابي  بيمارستان 64 تختخوابي  آبادان ، آبادان ، خوزستان ، نام کارفرما : سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت  ، تاریخ قرار داد : 81/4/22

 طراحي مدارس راهنمايي  21كلاسه وفرهنگسرا ، اصفهان ، نام کارفرما : بنياد تعاون آجا ، تاریخ قرار داد : 80/4/23

 طراحي مسجد مركزي منطقه چابهار ، چابهار ، بوشهر ، نام کارفرما : سازمان منطقه آزادتجاري چابهار ، تاریخ قرار داد : 76/08/11

 برنامه ریزی و طراحی تئاتر شهر تبریز ، تبریز ، آذربایجان شرقی ، نام کارفرما : اداره كل مسكن وشهرسازي آذربايجان شرقي ، تاریخ قرار داد : 70/11/01

 تهیه طرح مجتمع آموزشی و مسکونی پتروشیمی آبادان ، آبادان ، خوزستان ، نام کارفرما : اداره كل امورمهندسي پتروشيمي ، تاریخ قرار داد : 70/09/16

 ساختمان مركز انتقال خون آبادان ، آبادان ، خوزستان ، نام کارفرما : اموراجرايي بازسازي ونوسازي آبادان ، تاریخ قرار داد : 70/05/20

 نمايشگاه دائمي اهواز ، اهواز ، خوزستان ، نام کارفرما : شهرداري اهواز  ، تاریخ قرار داد : 70/03/11

 داروخانه آبادان ، آبادان ، خوزستان ، نام کارفرما : شبكه بهداشت ودرمان آبادان ، تاریخ قرار داد : 69/10/19

 طراحی ساختمان و محوطه سازی دانشکده علوم پزشکی اراک ، اراک ، مرکزی ، نام کار فرما : هيئت امناءدانشكده علوم پزشكي ، تاریخ قرار داد : 65/02/13