ماموریت - آرمان ها و ارزش ها

 

مأموریت 
تعامل زنده و پویا با مراکز و مجامع فنی – حرفه‌ای جهانی، به منظور گسترش و ارتقاء دانش و تخصص در عرصه‌های معماری و شهرسازی و بومی و کاربردی کردن آن در طرح‌های توسعه و عمران ملی- منطقه‌ای و محلی در راستای توسعه پایدار


آرمان
شرکت دانش پژو و محقق عرصه با برخورداری از سازمانی منسجم و منعطف و با ساختاری هماهنگ و موزون از نیروی انسانی هوشمند و مؤلف حرفه معماری و شهرسازی، راز و رمز حضور و ماندگاری مفید و مؤثر خود را در ارائه خدمات با کیفیت ممتاز علمی و کاربردی در عرصه‌های معماری، شهرسازی در راستای توسعه پایدار تعریف و تبیین کرده است.

ارزش‌ها 
• پایداری ارتباط تنگانگ دائمی با مجامع حرفه ای و پایش بی‌پایان مدیریت دانایی به منظور حفظ ارتقاء دانش حرفه ای در سازمان
• بهره‌گیری از نیروی انسانی هوشمند و مؤلف که ذات و جوهره خود را با کار گروهی و خرد جمعی تعریف کرده است.
• پاسداری از روح تحقیق و ارج گذاری به دست‌آوردهای با ارزش شناخت مادی و ملموس مقوله‌های کار و حرفه از طریق پیوند «تنگاتنگ و بی وقفه»، «زنده و پویا» و «مؤلف و خلاق» با محیط موضوع پروژه‌ها
• تعامل زنده و پویا با کارفرمایان به منظور شناخت دقیق ابعاد،‌ عمق و دامنه موضوع پروژه‌ها و فراهم آوردن زمینه‌ها و بسترهای مناسب و کارآمد درک و فهم متقابل از آنها
• بهنگام و بروز نگهداشتن ارتباطات کارفرمایی به منظور مبادله و مفاهمه آخرین دست‌آوردها و نتایج پیشبرد طرح‌ها و پروژه‌ها
• کوشش بی وقفه در ارتقاء حس مسئولیت و درک تعهدات اجتماعی در رویارویی با کار و حرفه که در سازمان عرصه از دیرباز حضوری زنده و فعال داشته است و اینک به صورت فرهنگی سازمانی نهادینه شده است.
• هم سویی و همراهی با آخرین دست‌آوردهای تکنولوژی جهانی و بکارگیری ابزار، ملزومات و تجهیزات سخت افزاری و نرم‌افزاری هم سطح و هم تراز حرفه و تخصص در سطح منطقه و جهان
• نگاهی جامع و فراگیر به ضرورتها و مأموریتهای پروژه‌های توسعه و عمران ملی و منطقه‌ای و هدایت جدی مطالعات به سمت تحقق اهدافی که نیازهای عاجل و بنیادین بهره‌وران را به سهولت و روانی برآورده می‌کند.
• رویکرد جامع و فراگیر به پدیده مشارکت، شناخت دقیق ابعاد، دامنه و عمق آن در طرح‌های توسعه و عمران و تلاش در بکارگیری کاربردی و عملی این پدیده در پیشبرد و تحقق فرآیند طرح‌ها و پروژه‌ها
• توسعه پایدار و اهمیت ویژه نقش و جایگاه آن در برقراری انسجام و کارآمدی فیمابین انسان، محیط و فعالیت به منزله مقوله‌ای بنیادین و بصورتی کاربردی و عملی در سرلوحه تمامی پروژه‌های توسعه و عمران سازمان عرصه قرار دارد.