نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد

شماره شناسنامه

محل صدور

جنسیت

مذکر
مونث

نام پدر

ملیت

وضعیت تاهل

مجرد
متاهل

تعداد فرزند

تعداد افراد تحت تکفل

محل آپلود عکس 3*4

آدرس محل سکونت

شماره تلفن

Email

شماره تلفن همراه

محل کار قبلی

آدرس

شماره تلفن

نام مدیر عامل

شماره فاکس

میزان آشنایی با کامپیوتر

Office

عالی
خوب
متوسط

نرم افزار هاي تخصصي(لطفاً نام ببريد)

ساير نرم‌افزارها (لطفاً نام ببريد)

وضعیت تحصیلی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تاریخ اخذ مدرک

محل تحصیل (دانشگاه)

کشور

سوابق کار

کارفرما

سابقه کار (از-تا)

شغل/سمت

آخرین حقوق دریافتی(ريال)

علت قطع همکاری

آشنایی با زبان های خارجی

تهیه گزارش

انگلیسی

عالی
خوب
متوسط

فرانسه

عالی
خوب
متوسط

سایر با ذکر نام

ترجمه

انگلیسی

عالی
خوب
متوسط

فرانسه

عالی
خوب
متوسط

سایر با ذکر نام

مکالمه

انگلیسی

عالی
خوب
متوسط

فرانسه

عالی
خوب
متوسط

سایر با ذکر نام

بطور خلاصه فعاليت‌هايي كه خود را براي انجام آن توانا مي‌دانيد شرح دهيد.

عضويت در مجامع وسازمانها- دوره هاي آموزشي - شركت در سمينارها و كنفرانس ها

نوع کار مورد تقاضا

میزان حقوق درخواستی به ريال

مشخصات معرف لطفا 3 نفر را نام ببرید

بدينوسيله تأييد مي‌نمايم كه موارد اظهار شده در اين فرم از صحت و دقت لازم برخوردار بوده و مسئوليت كليه اظهارات درج شده را مي‌پذيرم. 

نام

محل آپلود عکس امضا