اعضا هیئت مدیره 

 

1-  سعید معنوی - مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

- اخذ مدرک لیسانس برنامه ریزی شهری از دانشگاه تبریز در سال 1378

 

2-  فریدون بیت یونان- رئیس هیئت مدیره

-اخذ مدرک کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1359

 

3-  منیره گلابی - نایب رئیس هیئت مدیره

- اخذ مدرک کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری از دانشگاه پیام نور در سال 1390