اعضا هیئت مدیره 

 

1- فریدون بیت یونان- رئیس هیئت مدیره

-اخذ مدرک کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1359

 

2- سعید معنوی - نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

- اخذ مدرک لیسانس برنامه ریزی شهری از دانشگاه تبریز در سال 1378

 

3-  هما سوداگر ستارنژاد - عضو هیئت مدیره

- اخذ فوق لیسانس مهندسی معماری با درجه عالی از دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه ملی ایران(شهیدبهشتی)

در سال 1358

 

4- منیژه دشتبان - عضو هیئت مدیره

- اخذ مدرک دکترای اقتصاد سنجی از دانشکده علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1390

 

5- منیره گلابی - عضو هیئت مدیره

- اخذ مدرک کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری از دانشگاه پیام نور در سال 1390