اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل

 

1-  مهدی حقیقی - مدیر عامل 

- کارشناسی عمران از دانشگاه علم و صنعت 

 

2-  سعید معنوی - رئیس هیئت مدیره

- کارشناسی برنامه ریزی شهری از دانشگاه تبریز 

-کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه پیام نور

 

3- نیما مصطفایی - نایب ریس هیئت مدیره 

- کارشناسی عمران از دانشگاه آزاد کرمان 

- کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد تهران 

- دکتری معماری از دانشگاه آزاد کرمان 

 

3-  منیره گلابی - عضو هیئت مدیره

- اخذ مدرک کارشناسی شهرسازی  از دانشگاه هنر تهران 

- اخذ مدرک کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری از دانشگاه پیام نور