نظارت

 

               

انجام خدمات مدیریت طرح ( عامل چهارم) منطقه 5 شهرداری تهران

خدمات عامل چهارم منطقه 19 ، تهران

نظارت عالیه پروژه های سرمایه گذاری ، انزلی

قرارداد منطقه 8 ،تهران

خدمات مشاوره نظارت کارگاهی پروژه های ابنیه واقع در سطح محئوئه منطقه 12

نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های ابنیه در سطح منطقه 8

خدمات مدیریت طرح (عامل چهارم شهرداری منطقه 5 تهران)

خدمات مدیریت طرح (عامل چهارم شهرداری منطقه 19 تهران) 

 مرحله سوم (نظارت کارگاهی و عالیه)ایستگاه میدان ساعت (ایستگاه 11) خط یک قطار شهری تبریز

 خدمات مهندسی مشاور کارفرما در پروژه ی طرح و ساخت ایستگاه های 7-10-11-12-13-14-15-16

      و خدمات مهندسی مرحله سوم ایستگاه 18 خط یک قطار شهری تبریز

 خدمات مشاوره مهندسی پروژه فاز 2 میلاد 

 خدمات نظارت کارگاهی پروژه های ابنیه شهرداری منطقه 12

مدیریت طرح منطقه 5- قرارداد چهارم ، تهران 

 مدیریت طرح منطقه 2 ، تهران

 انجام خدمات عامل چهارم -مدیریت طرح منطقه 3  تهران

 انجام خدمات عامل چهارم -مدیریت طرح منطقه 5  تهران

 انجام خدمات عامل چهارم شهرداری منطقه 19  تهران 

 خدمات نظارت کارگاهی پروژه های ابنیه شهرداری منطقه 7  تهران 

 خدمات نظارت کارگاهی پروژه های ابنیه شهرداری منطقه 12  تهران   

 خدمات مهندسي عامل سوم ايستگاه شهيد بهشتي وخواجه نصير ، اصفهان 

 نظارت برمحدوده  خاك سفيد  ، تهران

 نظارت شهرك شهيد كشوري اصفهان ، اصفهان 

 مرحله 2بازاراراک ، اراک ، مرکزی 

 نظارت دانشكده پزشكي اراک ، اراک ، مرکزی 

 قراردادنظارت شهرداري آبادان ، آبادان ، خوزستان 

 

 

 

 

 

انجام خدمات مشاوره فاز3
(نظارت کارگاهی)منطقه 7انجام خدمات مشاوره فاز3
(نظارت کارگاهی)منطقه 7