شهرک های صنعتی

 

                    

 

 طراحی مراحل اول ودوم شهرک صنعتی عطار نیشاپور ، نیشابور ، خراسان 

 شهرك صنعتي آمل ، آمل ، مازندران 

شهرك صنعتي ساري ، ساری ، مازندران 

 احداث شهرك صنعتي محلات ، محلات ، مرکزی 

 آماده سازي پارك صنعتي زنجان ، زنجان 

 شهرك صنعتي آبادان -مرحله دوم ، آبادان ، خوزستان 

 شهرك صنعتي خيرآباداراك ، اراک ، مرکزی 

 

 

 

 

 

 طراحی مراحل اول ودوم شهرک صنعتی عطار نیشاپور ، نیشابور ، خراسان ، نام کارفرما : شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی ، تاریخ قرار داد : 87/2/8

 شهرك صنعتي آمل ، آمل ، مازندران ، نام کارفرما : شركت شهرك صنعتي استان  مازندران ، تاریخ قرار داد : 72/05/30 

شهرك صنعتي ساري ، ساری ، مازندران ، نام کارفرما : شركت شهرك صنعتي استان  مازندران  ، تاریخ قرار داد : 72/04/02

 احداث شهرك صنعتي محلات ، محلات ، مرکزی ، نام کارفرما : شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي ، تاریخ قرار داد : 70/12/14

 آماده سازي پارك صنعتي زنجان ، زنجان ، نام کار فرما : شهرداري زنجان  ، تاریخ قرار داد : 70/08/14

 شهرك صنعتي آبادان -مرحله دوم ، آبادان ، خوزستان ، نام کارفرما : شركت شهركهاي صنعتي استان خوزستان ، تاریخ قرار داد : 69/07/29

 شهرك صنعتي خيرآباداراك ، اراک ، مرکزی ، نام کارفرما : شركت شهرك صنعتي استان مركزي ، تاریخ قرار داد : 69/04/04