طرح های طراحی شهری

 

                   

                   

          

طرح ساماندهی و تعریض محور تفرجگاهی جاده آتشگاه ، کرج

 طرح ضوابط و ساماندهی محور کارگر تهران ، تهران 

 طراحی فضای شهری امام خمینی و مناسب سازی  جهت عبور معلولین جسمی و حرکتی اردبیل 

 طراحی شهری محور خیابان 29بهمن شهر تبریز ، تبریز ، آذربایجان شرقی 

  ضوابط  تدفیق احداث بنا ومکان تطبیقی در شهر اراک ، اراک ، مرکزی

 انجام مطالعات وطراحی ارتقاء کیفی میدان صادقیه ، تهران 

تهیه طرح مرحله اول ودوم باغ ایرانی نخل اهواز ، اهواز ، خوزستان 

 انجام خدمات مشاوره طراحی ومطالعات مراحل اول ودوم ارتقاء کیفی میدان هفتم تیر ، تهران 

طراحی فضای شهری یکی از میادین  یا محورهای شهر کتالم وسادات شهر ، مازندران 

 طراحی فضای شهری یکی از میادین  یا محورهای شهر نوشهر ، مازندران 

 طراحی شهری محور دلاوران ، تهران 

 طراحی شهری محورهای رسالت ، تهران 

 مطالعات برنامه ريزي وطراحي پهنه صنعتي حكيميه ، تهران 

 مطالعات شناخت نمادهاي محله اي در منطقه 4 تهران ، تهران 

 مطالعات طراحی فنی وطراحی شهری ادامه مسیر بلوار دلاوران ، تهران 

 انجام خدمات طراحی شهری پادگان موجود لشگر 21 حمزه شهر تبریز ، تبریز ، آذربایجان شرقی 

خدمات طراحی شهری ورودی شهر مشكين شهر ، مشکین شهر ، اردبیل 

تدوین راهنمای طراحی شهری محورهای کار وفعالیت شهر تهران ، تهران 

 تهیه طرح منظر شهری محدوده خاک سفید ، تهران

 امكانسنجي وطراحي شهري دراراضي پادگان آموزشي پاسداران ، تهران 

 بازنگري  مطالعات  ترافيكي وامكان سنجي خطوط 2و3و4 قطارشهري مشهد  ، مشهد ، خراسان 

 شرح خدمات طراحي شهري وروديهاي پارس آباد ، پارس آباد ، اردبیل 

 طراحي محدوده تخريب شده خاك سفيد ، تهران 

 تعیین مسير ايستگاههاي مترو (خط 3)ادامه شمال شرقي ، تهران

 ميادين تبريز ، تبریز ، آذربایجان شرقی