طرح تفصیلی آبادان ، آبادان ، خوزستان ، نام کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان ، تاریخ قرار داد : 68/8/25

 تهیه طرح جامع و ضربتی شهر آبادان ،آبادان ،خوزستان ، نام کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان ، تاریخ قرارداد : 61/6/3

(Google Maps)