طرح های توسعه شهری

 

                    

                    

 

تهیه طرح توسعه دانشگاه صنعتی سیرجان ، کرمان

تهیه بازنگری طرح توسعه و عمران شهر آشتیان ، مرکزی

انجام مطالعات بازنگری طرح جامع شهر رفسنجان ، کرمان

 

مطالعات بازنگری طرح توسعه و عمران (جامع) شهر سیرجان ، کرمان

طرح توسعه و عمران(جامع ) شهر کوت عبداله ، اهواز ، خوزستان 

طرح جامع شهرک تحقیقاتی کاوش ، البرز 

طرح تفصیلی اردبیل ، اردبیل 

طرح جامع آماده سازی اراضی فولی آباد ، اهواز ، خوزستان 

طرح توسعه وعمران شهر اهواز ، اهواز ، خوزستان 

طرح توسعه وعمران  اراضي شوكت آباد ، شوکت آباد ، خراسان 

برداشت وضع موجودكالبدي واعلام مغايرت (شهرك قائم ) ، شهرک قائم ، تهران 

 طرح تفضيلي شهر تبريز  مناطق 2و8 ، تبریز ، آذربایجان شرقی 

طرح هادي شهرتفت ، تفت ، یزد ، نام کارفرما : شهرداري تفت 

بررسي مسائل توسعه شهري منطقه 4شهرداري تهران ، تهران 

بهنگام سازي كاربريهاي خدماتي تهران ، تهران 

طرح شبكه فاضلاب شهرك شهيد كشوري ، اصفهان 

طرح  شبكه آبرساني شهرك شهيدكشوري ، اصفهان

طرح جامع شهر ميبد ، میبد ، یزد 

طرح جامع شهر اردكان ، اردکان ، یزد 

طرح جامع شهريزد ، یزد 

آبرساني شهرك صنعتي شوشتر ، شوشتر ، خوزستان 

طرح تفصيلي تبريز ، تبریز ، آذربایجان شرقی 

طرح هادي شهر غرق آباد ، غرق آباد ، مرکزی 

طرح هادي شهرزاويه ، زاویه  ، مرکزی 

طرح هادي شهرمامونيه ، مامونیه 

طرح هادي شهرشازند ، شازند ، مرکزی 

طرح هادي شهرآستانه ، کمیجان ، آستانه 

طرح هادي شهركميجان ، کمیجان ، مرکزی 

طرح هادي شهرنيمور ، نیمور ، مرکزی 

طرح هادي شهر اشنويه ، اشنویه  ، آذربایجان غربی 

طرح هادي قوشچي ، قوشچی ، آذربایجان غربی 

آب وفاضلاب اهواز ، اهواز ، خوزستان 

زمين شركت تعاوني كوثر اروميه ، ارومیه ، آذربایجان غربی 

طرح جامع نقده ، نقده ، آذربایجان غربی 

طرح جامع شهرهاي تبريز-بستان آباد-شبستان و.. ، تبریز-بستان آباد-شبستان ، آذربایجان شرقی 

خدمات مشاوره اي آبادان ، آبادان ، خوزستان 

طرح تفصیلی تبریز- الحاقیه قرارداد 1271 ، تبریز ، آذربایجان شرقی 

طرح توسعه وعمران ،حوزه نفوذ و تفصیلی شهر  تبريز ، تبریز ، آذربایجان شرقی 

 طرح تفصيلي  اروميه ، ارومیه ، آذربایجان غربی 

طرح توسعه و عمران ارومیه ، ارومیه ، آذربایجان غربی 

طرح توسعه و عمران و اصلاحیه ، اراک ، مرکزی 

مرحله دوم طرح تفضيلي اروند كنار ، آبادان 

طرح جامع و تفصیلی اروند کنار ، آبادان ، خوزستان 

طرح تفصیلی آبادان ، آبادان ، خوزستان 

 تهیه طرح جامع و ضربتی شهر آبادان ،آبادان ،خوزستان 

 

 

 

 

 

طرح جامع شهرک تحقیقاتی کاوش ، البرز 

طرح توسعه و عمران(جامع ) شهر کوت عبداله ، اهواز ، خوزستان 

طرح تفصیلی اردبیل ، اردبیل ، نام کارفرما : شهرداری اردبیل 

طرح جامع آماده سازی اراضی فولی آباد ، اهواز ، خوزستان 

طرح توسعه وعمران شهر اهواز ، اهواز ، خوزستان 

طرح توسعه وعمران  اراضي شوكت آباد ، شوکت آباد ، خراسان 

برداشت وضع موجودكالبدي واعلام مغايرت (شهرك قائم ) ، شهرک قائم ، تهران 

طرح تفضيلي شهر تبريز  مناطق 2و8 ، تبریز ، آذربایجان شرقی 

طرح هادي شهرتفت ، تفت ، یزد ، نام کارفرما : شهرداري تفت 

بررسي مسائل توسعه شهري منطقه 4شهرداري تهران ، تهران 

بهنگام سازي كاربريهاي خدماتي تهران ، تهران 

طرح شبكه فاضلاب شهرك شهيد كشوري ، اصفهان 

طرح  شبكه آبرساني شهرك شهيدكشوري ، اصفهان

طرح جامع شهر ميبد ، میبد ، یزد 

طرح جامع شهر اردكان ، اردکان ، یزد 

طرح جامع شهريزد ، یزد 

آبرساني شهرك صنعتي شوشتر ، شوشتر ، خوزستان 

طرح تفضيلي تبريز ، تبریز ، آذربایجان شرقی 

طرح هادي شهر غرق آباد ، غرق آباد ، مرکزی 

طرح هادي شهرزاويه ، زاویه  ، مرکزی 

طرح هادي شهرمامونيه ، مامونیه 

طرح هادي شهرشازند ، شازند ، مرکزی 

طرح هادي شهرآستانه ، کمیجان ، آستانه 

طرح هادي شهركميجان ، کمیجان ، مرکزی 

طرح هادي شهرنيمور ، نیمور ، مرکزی 

طرح هادي شهر اشنويه ، اشنویه  ، آذربایجان غربی 

طرح هادي قوشچي ، قوشچی ، آذربایجان غربی 

آب وفاضلاب اهواز ، اهواز ، خوزستان 

زمين شركت تعاوني كوثر اروميه ، ارومیه ، آذربایجان غربی 

طرح جامع نقده ، نقده ، آذربایجان غربی 

طرح جامع شهرهاي تبريز-بستان آباد-شبستان و.. ، تبریز-بستان آباد-شبستان ، آذربایجان شرقی 

خدمات مشاوره اي آبادان ، آبادان ، خوزستان 

طرح تفصیلی تبریز- الحاقیه قرارداد 1271 ، تبریز ، آذربایجان شرقی 

طرح توسعه وعمران ،حوزه نفوذ و تفصیلی شهر  تبريز ، تبریز ، آذربایجان شرقی 

 طرح تفصيلي  اروميه ، ارومیه ، آذربایجان غربی 

طرح توسعه و عمران ارومیه ، ارومیه ، آذربایجان غربی 

طرح توسعه و عمران و اصلاحیه ، اراک ، مرکزی 

مرحله دوم طرح تفضيلي اروند كنار ، آبادان 

طرح جامع و تفصیلی اروند کنار ، آبادان ، خوزستان 

طرح تفصیلی آبادان ، آبادان ، خوزستان 

 تهیه طرح جامع و ضربتی شهر آبادان ،آبادان ،خوزستان