چشم انداز

  

 

 چشم‌انداز

مهندسین مشاور عرصه در افق 1400 با تحقق چشم‌انداز زیر یکی از شرکت‌های برتر و نام‌آور در حرفه‌ی معماری، شهرسازی، برنامه‌ریزی فضایی ایران خواهد بود:

-نوآور: شرکتی نوآور با جذب و اشاعه و افزودن بر دانش روز حرفه، برای تضمین ارایه خدماتی مفید و موثر در جهت توسعه پایدار و نیز پایایی و پویایی شرکت.

-فراگیر: شرکتی فراگیر با در برگرفتن رشته‌های گوناگون مرتبط به معماری، شهرسازی وبرنامه‌ریزی فضایی مندرج در اساسنامه خود و نیز ارایه خدمات به بخش‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی، برای راه‌گشایی توسعه پایدار ایران.

-گسترده: شرکتی گسترده با ارایه خدمات و رقابت در عرصه‌های ملی و فراملی برای تعامل مثبت با جهان و حضور دربازارهای جهانی

-هوشمند: شرکتی هوشمند با بهره‌گیری از مدیریت مشارکتی، تعامل با کارفرمایان، ارتباط با ذینفعان و گروه‌های هدف؛ همکاری با نهادها و انجمن‌های صنفی حرفه‌ای و تخصصی، به همراه استفاده بهینه از فناوریICT  برای برقراری جریان دانش.

  جهت رسیدن به مصوبات سند چشم انداز در اولین گام، جلسه مجمع عمومی در تاریخ 90/6/28 با ترکیب سهامدارن قبلی تشکیل شد و تصمیمات زیر
   اتخاذ گردید:     
 -  تغییر اساسنامه
 - استفاده از توان و ظرفیت متخصصین داخلی و واگذاری تعدادی از سهام به ایشان
   در همین راستا تعداد سهامداران از 4 نفر به 18 نفر افزایش یافت.

 ماموریت

ماموریت مهندسین مشاور عرصه تحقق چشم‌انداز آن از طریق سازمان‌دهی و نهادسازی یک شرکت «دانش‌بر» و نوآور با برپایی سازمانی منسجم، منعطف و چالاک، برپایه‌ی مشارکت مستقیم نیروی انسانی زبده وهوشمند همکار خود و نیز همکاری در امور صنفی و تخصصی است، تا بتواند دانش روز را همراه با فزون‌بخشی و بومی‌سازی آن، به خدمات مولد و کارآمدِ مشاوره‌ای در حوزه‌های معماری، شهرسازی و برنامه‌ریزی فضایی برای ارایه به سطوح ملی و فراملی تبدیل کند وآن را با رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای به متقاضیان عرضه نماید.

 

 ارزش‌ها

-تعهد به اصول توسعه پایدار و تاب‌آوری طبیعی و اجتماعی در طرح‌ها و پژوهش‌ها.

-پژوهش پیوسته برای نوآوری، و بومی‌سازی دانش و فناوری روز برای کارآمدی اقتصادی، کارایی و کاربردی شدن خدمات مشاوره.

-مشارکت مستقیم نیروی انسانی زبده وهوشمند در مدیریت اجرایی و مدیریت دانش در شرکت با بهره‌گیری از سرمایه اجتماعی مشارکت.

-رعایت و ارتقای قانونی و اخلاقی حقوق و دارایی‌های معنوی/غیرمحسوس در داخل و خارج شرکت، بطور مقدم در سطح ایران.

-برآوردن نیاز، مصلحت و منافع خواهندگان خدمات مشاوره با رعایت اصول توسعه پایدار، اخلاق حرفه‌ای، امانت و مشارکت آنها در فرآیند تهیه طرح وبرنامه و مدیریت ارزش در آنها.

-کوشش برای حفظ و ارتقاء زیست‌بوم تمام طرح‌ها و پروژه‌ها

-در نظر گرفتن حقوق ذینفعان و پی‌آیندهای اجتماعی و زیست‌محیطی در طرح‌ها و برنامه‌ها و بهینه‌سازی منافع فردی و جمعی در آنها.

-کوشش برای اجتماعی‌شدن و فرآیندسازی برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی با توجه به مقولات نهادسازی و سرمایه اجتماعی مشارکت .

-همکاری صنفی، حرفه‌ای وتخصصی برای فراهم شدن و ارتقای فضای رقابت سالم و اخلاق حرفه‌ای، فراروندگی و بالندگی سطح و نظام خدمات مشاوره در ایران، و پیشی گرفتن از رقبای جهانی.

 

 راهبردهای بلند مدت

-سازماندهی محیط نوآوری در شرکت.

-فعالیت برای قانونی شدن تعریف حقوق معنوی و ارزش‌گذاری دارایی معنوی/نامحسوس به عنوان زیربنای نهادی شرکت دانش‌بر.

-حضور فعال در انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار وشهرساز، جامعه مهندسان مشاور ایران و سایر انجمن‌های تخصصی و مدیریتی مرتبط

-معرفی و بازاریابی فعال شرکت در ایران و منطقه آسیای جنوب غربی.

-برپایی سیستم پیشرفته ICT.

-تعریف نظام نهادی وسازمانی گسترش جغرافیایی و فراگیری تخصصی فعالیت شرکت و برقراری پیوند‌های عمودی و افقی قانونی در حرفه، همراه با چالاک‌سازی و زبدگی سازمانی.

-آموزش پیوسته نیروی انسانی موجود وجذب متخصصین برتر.

-فعالیت برای تعریف قواعد نوین محیط زیست و بوم‌شناسی برای پایداری و تاب‌آوری طبیعی و اجتماعی.

-فعالیت برای ارتقاء نهادهای مقوم شهرسازی و معماری و برنامه‌ریزی فضایی ایران و رشته‌های مرتبط

-تداوم نظام‌مند مشارکت همکاران در مدیریت علمی و اجرایی شرکت.

-تعریف و ارتقاء نظام شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی مدیریتی شرکت

-فعالیت برای صدور خدمات فنی- مهندسی.

-ارزیابی و آسیب‌شناسی پیوسته فعالیت‌های شرکت از لحاظ پاسخگویی به نیازهای متقاضیان خدمات مشاوره.

-بهره‌گیری از مهندسی ارزش برای تضمین استفاده بهینه از خدمات مشاوره در دوران اجرا و بهره‌برداری

 

 راهبردهای میان مدت

-اختصاص درصد مناسب از بودجه پروژه‌ها به پژوهش و توسعه بر طبق برنامه مصوب

-تشکیل دفاتر محلی در استان‌های دارای ظرفیت با شناخت و آموزش نیروی محلی وتبدیل آنها به تشکل‌های همکار در میان مدت.

-تشکیل واحد بازاریابی خارجی برای صدور خدمات فنی و حضور دربازارهای آسیای جنوب‌غربی در میان مدت.

-تعریف و تحقق نظام بهره‌مندی مهندسان مشاور از حقوق و امکانات قانونی تعیین شده برای شرکت‌های دانش‌بنیان (پایه) و صادرات‌گرا با همکاری انجمن‌های صنفی، حرفه‌ای و تخصصی

-مشارکت در تعریف و تحقق حقوق معنوی/غیر محسوس و نظام ارزش‌گذاری دارایی معنوی/غیر‌محسوس با همکاری انجمن‌های صنفی وتخصصی ودستگاه‌های ذیریط.

-تعریف و برپایی نظام مشترک آموزشی، پژوهشی و دیگر خدمات پشتیبان مورد نیاز مهندسان مشاور و ایجاد شبکه‌های مجازی و حقیقی مربوطه با همکاری انجمن‌های صنفی وتخصصی ودستگاه‌های ذیریط.  

-تعریف و برپایی نظام ICT شامل پایگاه داده‌ها، شبکه‌های ارتباط درونی وبیرونی، به حداقل رساندن اسناد کاغذی وغیره.

-تعریف و برپایی نظام سلسله مراتبی شوراهای مدیریتی- تخصصی در شرکت برای تحقق کامل مشارکت، شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی در همه سطوح مدیریت.

-تعریف و بکارگیری قواعد نوین حفظ و ارتقاء زیست‌بوم با همکاری انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای.

-بکارگیری آخرین دستاوردها و تجارب در زمینه مدیریت دانش، ارزش و غیره

 

 

 راهبردهای کوتاه مدت

-انتخاب یک هیات علمی به عنوان کارگروهی تعیین الویت‌های پژوهشی و آموزشی و تدوین تقویم اجرایی و تهیه وتدوین آئین‌نامه واحد پژوهش و توسعه و فعالیت‌های پژوهشی.

-ارزیابی و مستندسازی فعالیت‌های پژوهشی و نوآوری‌های گذشته شرکت.

-تشکیل کارگروه تهیه و تدوین برنامه ICT و تقویم اجرایی آن.

-تشکیل کارگروه تهیه وتدوین برنامه بازاریابی صدور خدمات فنی و تقویم اجرایی آن.

-تشکیل کارگروه امکان‌سنجی تشکیل دفاتر محلی و امکان سنجی همکاری یا تشکیل شرکت‌های هم­پیوند.

-تشکیل کارگروه حقوقی برای پی‌گیری و تدوین حقوق معنوی و ارزش‌گذاری آن با همکاری انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای.

-تشکیل کارگروه مدیریتی (نهادی و سازمانی )شامل کارگروه مهندسی ارزش و دانش، مشارکت و... و تهیه تقویم اجرایی فعالیت آن.

-تشکیل کارگروه زیست‌بوم و تهیه تقویم اجرایی فعالیت آن.

-ارزیابی ومستندسازی برآیندها و پی‌آیندهای خدمات مشاوره گذشته شرکت.